Много често за нас като родители е трудно да формулираме точните измерения на понятието „възпитание на детето“.

Споменете само тази дума и в съзнанието ви ще започнат да се появяват всевъзможни образи, спомени и представи.

А какво възниква във вашите представи…

… когато стане въпрос за възпитание на детето?

Може би баща, който удря през лице своя син, счупил китайската ваза в къщи.

Или загрижена майка, натъпкваща и последната лъжица от зеленчуково пюре в устата на крещящото за милост проходилче.

Или пък, вероятно учител с погледа на фюрер, който чете възторжени речи за липсата на безпрекословно подчинение в класната стая.

Научи повече за авторитарния тип родител оттук…

Каквато и представа да изникне в съзнанието ви, тя най-вероятно отразява вашите собствени преживявания от детството.

Не е ли интересен фактът, че начинът, по който сме били третирани като деца, определя и методите, които използваме при възпитание на детето в къщи?!

Всички ние се нуждаем от ясна концепция за родителство.

Принципите на дисциплина не могат да бъдат налучкани интуитивно – те трябва да се дефинират конкретно.

Opt In Image
Програма
Как да изградим качествени, удовлетворяващи и дълготрайни взаимоотношения?

 

Това е и целта на тази статия – да ви даде ясна насока при отглеждането и възпитанието на детето.

Нека сега да разгледаме етимологията на думата дисциплина.

Латинската дума за това е “discipulus”, съдържаща в себе си две производни – “discere” (уча се) и “pupil” (ученик).

В същността си това означава тренировка или инструкция, чрез които се предполага да бъде предизвикан специфичен модел на поведение, развитие на характера и морално и умствено подобрение.

Речникът на Уебстър дефинира думата дисциплина като отрасъл на познанието или ученето; обучение, което развива самоконтрол и порядък у личността.

Още от самото определение става ясно, че децата трудно биха могли да възпроизведат от само себе си правилен начин на поведение – отговорност, несебични отношения или правилни решения.

Необходимо е те да бъдат тренирани и обучени, а не да бъдат оставени на своите собствени импулси.

Качествата на личността могат да бъдат усвоени чрез родителя при многократни и последователни повторения в къщи.

Ето някои от принципите, които прилагаме и сме установили, че работят в нашето собствено семейство.

Нивата при възпитание на детето

Колко от нас сме виждали родители, които се опитват да възпитават децата си чрез натякване и дават заплахи, без те някога да бъдат изпълнявани. Ако вие повтаряте на детето си: “Ей сега ще видиш какво ще стане!”, без да последва нищо, детето ви просто ще сметне, че, всъщност, думите на мама или татко са въздух под налягане. Тук е мястото да дефинираме три нива при прилагането на възпитанието:

– инструкция (даване на ясни изисквания на детето за това, което трябва да извърши в семейството; както и предварително описване на точни правила за поведение, съобразено с неговите възрастови особености.);
– предупреждение (припомняне на правилата на детето и даване на ясен знак какво ще последва при неспазването им.);
– корекция (при повторно нарушение на вече известните правила е необходимо детето да бъде коригирано незабавно. По какъв начин, ще разберете по-късно…

Opt In Image
Програма
Как да изградим качествени, удовлетворяващи и дълготрайни взаимоотношения?

 

Крайности при възпитание на детето

Тук ще разгледаме подробно разликите между дисциплинирането и малтретирането, тъй като много родители отиват в крайности и нарушават границите на своята допустима отговорност.

Крайност 1: Физическа злоупотреба – щипане, удряне през лицето, дърпане на ухото, изгаряне, шибане и други ужасии не могат да се нарекат дисциплина – те представляват малтретиране и насилие. Ако родителят е употребил дори и едно от тези средства, той се нуждае от съветване.

Крайност 2: Вербално нараняване –  Дори и да не малтретирате детето си физически, вие можете да го тормозите не по-малко силно и с думи: “Ти, идиот такъв”, “Ама че си тъп” – това са изрази, които могат да се запечатат дълбоко в личността на детето. Докато физическото малтретиране наранява тялото, вербалното малтретиране наранява емоциите.

Крайност 3: Натякване и викане – някои родители вярват, че децата им ще откликнат само, ако повишат глас в изблик на ярост. Това става много често, когато детето на няколко пъти игнорира инструкцията на родителя, който на свой ред не прави нищо. След пет-шест повторения и натяквания изведнъж в тона на родителя се надига гняв и той изкрещява на детето: “Спри това веднага!”. Родителят започва да вярва, че гневът носи необходимите резултати. Тук се включват и неизпълнените заплахи – “По-добре да направиш това, или…” Ако детето продължава да не се покорява и това “или” никога не се случва, то ще разбере, че голяма част от това, което мама казва, просто не отговаря на истината. Освен това, натякването не представлява никаква заплаха за детето и няма да го задвижи към отговорно поведение.

Крайност 4: Ненамеса от страна на възрастния – Както вече споменах, оставянето на децата на техните собствени импулси няма да развие потенциала им, а напротив – ще попречи да развият у себе си дори и минимално ниво на самоконтрол.

Крайност 5: Подкупи – “Ще ти дам бонбонче, ако слушаш” – това е отношение, което най-малко може да причини разоряване. Покорството е нещо очаквано от детето, което може да бъде поощрявано, но не и “подкупвано”. Моралните ценности са убеждение, а не стоки за купуване и продаване. Въпреки това, наградите са един мощен двигател на човешкото поведение, но е добре те да бъдат установени като предварително написан договор. Тези награди не бива да се дават, когато властта на родителя е предизвикана.

Методи за прилагането на възпитание на детето

1. Задържане – този метод е най-подходящ за проходилчета и малки деца. Ако детето захвърли ядосано играчка на пода, тя  бива задържана и за известно време не попада в неговите ръце.

2. Вън от играта – това е време, което детето трябва да прекара на столче или в своята стая, размишлявайки над своето поведение. Столчето е особено ефективна мярка. Принципът е: детето да седне наказано на столчето за толкова минути, колкото е и броят на годините му.

3. Реституция (възстановяване) – когато детето счупи или изгуби нещо, то следва да заплати щетите (ако е на възраст поне над 5 години), естествено, в рамките на неговите способности.

4. Учене от грешките – рутината при работата с детето в къщи ни дава уникални възможности да го накараме да се замисли над собственото си поведение и грешки. Използвайте моменти, когато детето е направило нещо нередно, и го попитайте: “Какво би последвало, ако не беше направил…(действието)?”.

5. Лишаване от привилегия – помислете как лишаването от определени привилегии може да помогне на детето да оцени по-добре онова, което вече има.

6. Изолация – определени ситуации (ако детето започва да крещи и обижда например) вероятно ще изискват и по-сериозни последствия от твоя страна – оставането насаме със себе си в собствената стая с цел успокояване и осмисляне на негативните последствия от това поведение, е възможен вариант.

Насърчавам всеки родител да даде най-доброто от себе си, за да види установяването на тези принципи в собственото си семейство!

Opt In Image
Програма
Как да изградим качествени, удовлетворяващи и дълготрайни взаимоотношения?

 

 

Tags: